rodo

ADVANCED DISINFECTION SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

KRS – 0000875689

NIP – 7011011790

REGON – 387905250 

jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

– w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą Advanced Disinfection Solutions Spółka Akcyjna (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– w celu wykonania umowy z Advanced Disinfection Solutions Spółka Akcyjna, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, ubezpieczające nasze wierzytelności ]

Nie przekazujemy Twoich danych poza tern Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową/ofertą wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług przetwarzane będą do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

Przysługuje Ci:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. Prawo do usunięcia danych.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych ,
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  6. Prawo do przenoszenia danych:
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.